برنامه آموزشی

برنامه آموزشی مقطع کارشناسی
برنامه هفتگی کارشناسی فرش (برادران)
برنامه هفتگی کارشناسی فرش (خواهران)
برنامه امتحانی کارشناسی فرش
 برنامه هشت نیمسال کارشناسی فرش برای قبل از 96
برنامه هشت نیمسال کارشناسی فرش  از 96
سرفصل کارشناسی مصوب سال 92

 
برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد
برنامه هفتگی کارشناسی ارشد - طراحی
برنامه هفتگی کارشناسی ارشد - مواد اولیه ورنگرزی
برنامه هفتگی کارشناسی ارشد - تولید
برنامه هفتگی کارشناسی ارشد- پژوهش در فرش
برنامه امتحانی کارشناسی ارشد - طراحی
برنامه امتحانی کارشناسی ارشد - تولید
 برنامه امتحانی کارشناسی ارشد - رنگرزی
برنامه امتحانی کارشناسی ارشد- پژوهش در فرش
برنامه چهار نیمسال کارشناسی ارشد فرش
سرفصل کارشناسی ارشد فرش مصوب سال 1396

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419973-041   دورنگار :35419973-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.