برنامه آموزشی

برنامه آموزشی مقطع کارشناسی
برنامه هفتگی کارشناسی فرش (برادران)                    دریافت                   
برنامه هفتگی کارشناسی فرش (خواهران) دریافت
برنامه امتحانی کارشناسی فرش دریافت
 برنامه هشت نیمسال کارشناسی فرش برای قبل از 96 دریافت
برنامه هشت نیمسال کارشناسی فرش  از 96 دریافت
سرفصل کارشناسی مصوب سال 92 دریافت

 
برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد
برنامه هفتگی کارشناسی ارشد - طراحی               دریافت                 
برنامه هفتگی کارشناسی ارشد - مواد اولیه ورنگرزی دریافت
برنامه هفتگی کارشناسی ارشد - تولید دریافت
برنامه هفتگی کارشناسی ارشد- پژوهش در فرش  
برنامه امتحانی کارشناسی ارشد - طراحی دریافت
برنامه امتحانی کارشناسی ارشد - تولید دریافت
 برنامه امتحانی کارشناسی ارشد - رنگرزی دریافت
برنامه امتحانی کارشناسی ارشد- پژوهش در فرش  
 موارد دانشجو در دفاع از پايان نامه دریافت
برنامه چهار نیمسال کارشناسی ارشد فرش دریافت
سرفصل کارشناسی ارشد فرش مصوب سال 1396 دریافت

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419973-041   دورنگار :35419973-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.