مدیریت

 
سرپرست دانشکده
دکتر علی وندشعاری
 
تلفن:  35419973- 041
دورنگار :  35419973-041
  vandshoari@yahoo.com : رایانامه
......................................................
 


معاون دانشکده
دکترعبدالله میرزایی


تلفن : 35297558 - 041

:دورنگار 
 : رایانامه 
......................................................


کارشناس و مسئول دفتر دانشکده فرش
حسین فتحی

تلفن : 35419973 - 041
دورنگار : 5419973- 041
h_fathi2005@yahoo.com : رایانامه
تلفن مستقیم :-
 
 
اسماعیل برزگر

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419973-041   دورنگار :35419973-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.