مدیریت


سرپرست دانشکده
دکتر علی وندشعاری

تلفن:  35419973- 041
دورنگار :  35419973-041
 vandshoari@yahoo.com :رایانامه
......................................................مدیر گروه آموزشی و پژوهشی دانشکده
آزاده یعقوب زاده

تلفن : 35297536 - 041
:دورنگار 
 : رایانامه 
......................................................


کارشناس و مسئول دفتر دانشکده فرش
حسین فتحی

تلفن : 35419973 - 041
دورنگار : 5419973- 041
h_fathi2005@yahoo.com
 : رایانامه
......................................................

مسئول کارگاه بافت ومرمت
اسمعیل برزگر

تلفن : 35297560-041
- :تلفن مستقیم
barzegaresmaeil@yahoo.com :رایانامه
تلفن مستقیم :-


اسماعیل برزگر

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419973-041   دورنگار :35419973-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.