دانشکده فرش - فاطمه اکبری

نام استاد فاطمه اکبری
درجه علمی دانشیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی فرش
محل تحصیل دانشگاه شاهد
تلفن
آدرس پست الکترونیکی

درباره


1- استخدام در سازمان صنایع دستی ایران در 2 بهمن 1367 به عنوان کارشناس فنی 
2- مسئول گروه تحقیقات صنایع دستی در حوزه هنری از سال 1372-1374
3- عضو هیئت علمی و دبیر شورای تدوین برنامه و سرفصل دروس کارشناسی ارشد هنرهای سنتی – حکمت هنر اسلامی – تاریخ تمدن اسلامی در پژوهشکده هنر و تمدن اسلامی از سال 1373-1374  
4- عضو هیئت علمی شورای تدوین هنرهای سنتی در شاخه کاردانش وزارت آموزش و پرورش از سال 1373-1374
5- عضو و دبیر شورای تدوین برنامه و سرفصل دروس کارشناسی فرش از سال 1373-1374
6- عضو و دبیر شورا کمیته منتخب دانشگاه برای ارتقا اعضا هیئت علمی

سوابق تحصیلی


 مدرک تحصیلی رشته تخصصی نام دانشگاه و یا موسسه اخذ مدرک زمان اخذ مدرک
دکتری تخصصی پژوهش هنر دانشگاه شاهد 1389
کارشناشی ارشد  پژوهش هنر دانشگاه تهران  1374
کارشناسی صنایع دستی دانشگاه الزهرا 1367
دیپلم علوم تجربی دبیرستان آزادگان 1358

سوابق تدریس


رديف نا م­دانشگاه­يامؤسسه­
آموزشي وپژوهشي
عناوین  ­درس­هايي­ كه تدريس­­ نموده­ اید  تاريـخ  
مقطع تحصیلی
شروع پايان
1 دانشگاه الزهرا کارگاه سفال و سرامیک
کارگاه لعاب
کارگاه تخصصی صنایع دستی 1
1367 1369 کارشناسی
2 دانشگاه هنر تهران تاریخ هنر 1 و 2
هنر و تمدن اسلامی 1 و 2
1375 1377 کارشناسی
3 دانشگاه تربیت معلم تهران آشنایی با هنرهای سنتی ایران 1374 1376 کارشناسی
4 دانشگاه سوره تاریخ هنر 1 و 2
هنر و تمدن اسلامی 1 و 2
آشنایی با هنرهای سنتی ایران
تحول صنایع دستی در دنیا
حکمت هنر اسلامی
1370 1374 کارشناسی
5 دانشگاه صنعتی سهند تبریز تاریخ هنر 1 و 2
هنر و تمدن اسلامی 1 و 2
آشنایی با هنرهای سنتی ایران
1376 1377 کارشناسی
6 دانشگاه هنر اسلامی تبریز تاریخ هنر 1 و 2
هنر و تمدن اسلامی 1 و 2
آشنایی با هنرهای سنتی ایران
حکمت هنر اسلامی
مطالعات تطبیقی هنر 1 و 2
سیر تحول طرح و نقش در فرش ایران
سیر تحول و تطور نقش و نماد در هنرهای سنتی ایران
سیر تحول نقش درهنر ایران
رمز و نماد در هنرهای اسلامی
روش تحقیق پیشرفته
پژوهش در فرش
آشنایی با هنرهای معاصر
آشنایی با آراء نقد هنر از 1900 تا 1980
فرش و نیازهای معاصر
مبانی زیبایی شناسی
فرش


شناخت طرح و نقش گلیم
اشنایی با بافته های سنتی
آشنایی با طرح و نقش گلیم و بافته های سوزنی
 
1378 1398 کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی

کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد


کارشناسی ارشد
کارشناسی
 
کارشناسی
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
 
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی
 

زمینه های پژوهشی


1- مبانی نظری هنر 
2- شناخت طرح و نقش فرش 
3-اصول زیبایی شناسی طرح و نقش و رنگ فرش 
4- مفاهیم رمزی و نمادین طرح و نقش در آثار هنری ایران 
5- هنر در جهان اسلام 
6- تاریخ هنر ایران و جهان 
7- زبان و بیان در هنر اسلامی 
8- حکمت هنر اسلامی 
9- مطالعات تطبیقی هنر ایران و جهان 
10 مبانی زیبایی شناسی فرش
11 شناخت طرح و نقش گلیم و سایر زیراندازها
12 فرش و نیازهای معاصر

 

خلاصه مقالات


رديف  
عنوان مقاله
مشخصات نشريه اسامي همكاران به ترتيب اولويت
(شامل نام متقاضي)
نام نشريه نوع امتياز سال شماره
1 روایتی از کاشی معرق میراث فرهنگی علمی ترویجی 1375 15 فاطمه اکبری
2 هنر سفالگری و بررسی نقوش آن در ادوار اسلامی مدرس هنر علمی ترویجی 1382 3 فاطمه اکبری
3 پیشینه کیش مهر در منطقه آذربایجان شرقی سه علامه تبریزی علمی ترویجی 1386 13 فاطمه اکبری
4 رمزهای هندسی، معرفت روحانی گوهر گویا علمی پژوهشی 1389 1(پیاپی 13) فاطمه اکبری – محمد تقی پورنامداریان
5 جایگاه حُسن و زیبایی در منطق پرواز سهروردی دو فصلنامه شناخت علمی پژوهشی 1394 14 رضا مدنی- فاطمه اکبری
6 بازاندیشی تناسبات هندسی خلقت در آثار هنر و معماری اسلامی مدیریت شهری علمی پژوهشی 1395 44 فاطمه اکبری
7 مطالعه تطبیقی تناسبات اندازه های فضاهای اصلی آثار کتاب آرایی و قالی های صفوی با آثار قالی های تبریز و اصفهان در دوره معاصر مطالعات هنر اسلامی علمی پژوهشی 1393 23 فاطمه اکبری - جواد پورنامی
رحیم چرخی
8 بررسی تطبیقی نقش شکارگاه در دو اثر فرش و نگارگری دوره صفوی (نمونه موردی: فرش شکارگاه موزه وین با نگاره بهرام در مقابل آزاده از کلیات میرعلیشیر نوایی) مطالعات هنر اسلامی علمی پژوهشی 1396 26 فاطمه اکبری - رحیم چرخی
جوادپورنامی - زبیر سعیدی
9 جلوه های رمزی اسم اعظم الله در صور توحیدی آثار هنر و معماری اسلامی نگره علمی پژوهشی 1396 42 فاطمه اکبری
10 مطالعه و تحلیل کهن الگوهای آنیما، آنیموس در اسطوره ماه نزد ملل مختلف ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی علمی پژوهشی   51 1397 فاطمه اکبری - عاطفه فندرسکی
11 بررسی سلیقه و ترجیح خرید گردشگران داخلی در خرید صنایع دستی؛مطالعه موردی: گلیم گیلان
 
مدیریت شهری علمی پژوهشی 1395 45 فاطمه اکبری - ناصر صنوبر
نگار طول گیلانی
12 بازنمایی عوامل موثر بر شکل گیری سبک پوشاک ایرانیان فصلنامه تخصصی فرهنگ مردم ایران علمی ترویجی 1393 38و39 پروین بابایی- فاطمه اکبری
13 مطالعه تطبیقی پرندگان اسطوره ای در ایران و تمدن های مجاور جلوه هنر علمی ترویجی ا 1397    20 فاطمه اکبری- احد ابراهیمی نژاد
14 رمز و تفاوت آن با نماد و نشانه مجله رشد آموزش زبان و ادبیات فارسی علمی ترویجی 1391 97 فاطمه اکبری – محمدنقی پورنامداریان
15 بررسی مبانی نظری طراحی مد لباس زنانه در الگوی ایرانی- اسلامی فصلنامه نقد کتاب هنر نقد چاپ شده 1393 1 و 2 پروین بابایی- فاطمه اکبری
16 بررسی ساختار طرح های لچک ترنج قالی اردکان یزد چیدمان علمی مروری 1395 19 زهرا اردکانی – فاطمه اکبری
17 بررسی محمل های نمادین و ساختارهای طرح های ورنی ایل ارسباران نقشمایه (فصلنامه تخصصی هنرهای تجسمی) علمی مروری 1391 13 زهرا ملجایی- فاطمه اکبری
18 چشم و مفاهیم تطبیقی آن در اساطیر، ادبیات، هنر و فرهنگ عامه ایران کتاب ماه و هنر (ماهنامه تخصصی) علمی - ترویجی 1393 187 پروین بابایی – فاطمه اکبری
19 شواهد قرآنی هندسه حاکم بر آثار هنر و معماری اسلامی مطالعات معرفتی اسلامی  علمی- پژوهشی 1397 77 فاطمه اکبری
20 زیبایی و منزلت؛ بررسی جایگاه سکه در زیور الات و تزیینات پوشاک زنان در ایران  فصلنامه فرهنگ مردم ایران  علمی- ترویجی 1396 49-48  پروین بابایی- فاطمه اکبری
21 سفال و سرامیک سازی نشریه جلوه هنر علمی ترویجی 1370      1   فاطمه اکبری

رديف عنوان مقاله مشخصات همايش اسامي همكاران به ترتيب اولويت
(شامل نام متقاضي)
 
نوع مقاله
نام همايش سطح محل برگزاري سال
1 بررسی معایب موجود در سفال و سرامیک ایران اولین سمینار بررسی سفال و سرامیک در ایران ملی دانشگاه هنر تهران 1371 فاطمه اکبری کامل
2 نگاه دین به هنر و هنرمند اولین همایش نگاه دین به هنر ملی دانشکده شریعتی 1380 فاطمه اکبری چکیده
3 هنر سفالگری و بررسی نقوش آن در ادوار اسلامی اولین همایش هنر اسلامی ایران ملی دانشگاه تربیت مدرس 1380 فاطمه اکبری چکیده
4 حقیقت محمّدی سِرّ دایره نبوت در اعصار وجود همایش تجلی حُسن محمّدی(ص) در هنر ملی دانشگاه هنر اسلامی تبریز 1385 فاطمه اکبری کامل
5 پیشینه کیش مهر در منطقه آذربایجان شرقی همایش علم نشانه شناسی ملی دانشگاه تبریز 1385 فاطمه اکبری کامل
6 پیشینه تأثیر گذاری چین در سفال عصر صفوی همایش گذار از مکتب تبریز به اصفهان ملی اداره ارشاد تبریز 1386 فاطمه اکبری چکیده
7 آموزش هنرهای سنتی، عرصه ظهور فرهنگ دینی در جامعه دومین هم اندیشی هنرهای سنتی ملی فرهنگستان هنر 1386 فاطمه اکبری چکیده
8 ضرورت احیای سفال و سرامیک در استان آذربایجان شرقی پیش همایش گنجینه های از یاد رفته هنر ایران ملی فرهنگستان هنر 1386 فاطمه اکبری چکیده
9 شیوه های نقد آثار هنرهای تجسمی نقد هنرهای معاصر ملی مجتمع فرهنگی هنری تبریز 1385 فاطمه اکبری چکیده
10 پیامدهای ناشی از ایجادخوشه فرش دستبافت مجموعه مقالات همایش بین­المللی مدیریت بین المللی تهران 1393 فاطمه اکبری – محمدرضا سلمانی بی­شک – محسن برزگری- خدیجه طاهری کامل
11 نقش بازاریابی هنری در گردشگری پایدار بین­المللی مجموعه مقالات همایش بین­المللی مدیریت بین المللی تهران 1393 نگار طول گیلانی – فاطمه اکبری کامل
12 بررسی تاثیر بازاریابی مدرن بر توسعه پایدار صنایع دستی (شواهدی از گلیم گیلان) مجموعه مقالات سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی ملی همدان 1393 نگار طول گیلانی – فاطمه اکبری کامل
13 جلوه های بصری اصل قرآنی توحید در هنر و معماری اسلامی ایران کنگره بین المللی فرهنگ و هنر بین المللی قم 1392 فاطمه اکبری – جواد حسن پور نامی کامل
14 هندسه کیهانی کعبه کنگره بین المللی فرهنگ و هنر بین المللی قم 1392 فاطمه اکبری کامل
15 جایگاه قبله در شرافت بخشی به هنر و معماری اسلامی کنگره بین المللی فرهنگ و هنر بین المللی قم 1392 فاطمه اکبری کامل
16 بررسی رابطه رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری (Q.W.L) همایش بین المللی مدیریت بین المللی تهران 1393 فاطمه اکبری- زهرا مدیرروستا کامل
17 مفهوم تجلی در نگارگری ایرانی همایش مبانی نظری و افق های نوین هنر و معماری ملی تهران 1393 الهام نیک شناس- فاطمه اکبری چکیده
18 مطالعه درب های چوبی بناهای مذهبی مازندران دومین همایش ملی هنر طبرستان ملی تهران 1393 الهام نیک شناس- فرزانه انعامی- فاطمه اکبری چکیده
19 Paraphrase of symbol of God and human discourse realization The first International Conference on Innovation and Research in Arts and Humanities , vol: 20, pp:91-95 بین المللی استانبول Aug30,2015 فاطمه اکبری کامل
20 Symbol, secret of God’s emergence in the world The first International Conference on Innovation and Research in Arts and Humanities, vol: 16, pp:77-82 بین المللی استانبول Aug30,2015 فاطمه اکبری کامل
21 Geometry, Symbol of God’s equity rightness in the existence The first International Conference on Innovation and Research in Arts and Humanities, vol: 21, pp:132-140 بین المللی استانبول Aug30,2015 فاطمه اکبری کامل
22 بررسی تطبیقی هندسه کیفی در ترکیب بندی آثار هنری ادوار مختلف ایران تجلی عرفان در هنر اسلامی ملی دانشگاه هنر اسلامی تبریز 1391 فاطمه اکبری – جواد پورنامی چکیده
23 بررسی تطبیقی نمایشهای آیینی پرده خوانی و تعزیه با متن مقتل روضه الشهدا همایش هنرهای آیینی در ایران ملی دانشگاه هنر اسلامی نبریز 1391 فاطمه اکبری چکیده
24 از فرش تا عرش دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی بین المللی قم 1394 فاطمه اکبری کامل
25 فرش عرصه ظهور شرافت هستی دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی بین المللی قم 1394 فاطمه اکبری کامل
26 تاثیر عملکرد کانال های ارائه آثار هنرهای تجسمی بر خلق ارزش  مجموعه مقالات همایش پژوهشی اقتصاد هنر ایران   ملی تهران 1394 انسیه ترابی- فاطمه اکبری کامل
               
 

تشویق ها


رديف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نوع جایزه سال دریافت جایزه
داخلی بین المللی
  1.  
جشنواره تقدیر از هنرمندان و پژوهشگران هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی طرح جامع صنایع دستی استان آذربایجان شرقی داخلی 1393
  1.  
تقدیرنامه تهیه سرفصل دروس کارشناسی فرش در سال 1374 داخلی 1375
 

عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


1- عضو پیوسته انجمن علمی فرش ایران
2- عضو پیوسته انجمن علمی پژوهش هنر
3 عضو هیئت تحریریه نشریه پژوهه هنرهای صناعی

برنامه درسی ترم جدید


1- درس آشنایی با هنرهای سنتی ایران 
2- شناخت طرح و نقش گلیم
3-شناخت طرح و نقش گلیم و بافته های سوزنی
4 مبانی زیبایی شناسی فرش
 

سوابق اجرایی


رديف نام محل­ كار واحد سازماني نوع ­مسئوليت شهرستان تاريخ نشـانـي
شروع پايان
1 آموزش و پرورش منطقه 8 تهران امور تربیتی مسئول هنری خواهران تهران 1359 1362 تهران خیابان 30 متری نارمک
2 صدا و سیما واحد پژوهش گروه فیلم و سریال محقق و نویسنده تهران 1359 1362 خیابان جام جم، واحد فیلم و سریال
3 سازمان صنایع دستی ایران معاونت فنی کارشناس ارشد صنایع دستی تهران 1367 1384 تهران، ضلع شمالی شرقی میدان ولیعصر
4 پژوهشکده هنر و تمدن اسلامی گروه هنرهای سنتی عضو هیئت علمی تهران 1371 1373 تهران، خیابان سمیه، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
5 حوزه هنری گروه مطالعات هنر دینی مسئول گروه صنایع دستی تهران 1372 1374 تهران، خیابان سمیه، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
6 دانشگاه سوره گروه هنرهای سنتی مدیر گروه هنرهای سنتی تهران 1373 1375 تهران، خیابان ولیعصر پایین‌تر از جمهوری
7 فرهنگسرای ارسباران آموزش مدیر آموزشی تهران 1374 1375 تهران، سیدخندان
8 دانشگاه صنعتی سهند گروه فرش کارشناس آموزشی تبریز 1376 1380 تبریز، خیابان مقصودیه
9 دانشگاه هنر اسلامی تبریز گروه فرش عضو هیئت علمی تبریز 1384 1398 تبریز، میدان حکیم نظامی
ریاست دانشکده فرش 1389 1393
 

سایر


رديف عنوان كتاب نوع كتاب تاريخ اولین چاپ ناشر اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي)
تأليف تصنيف
1
 
 
 
شرحی بر گزیده آثار طرح و نقش استاد جعفر پاکدست سردرودی   * 1397 دانشگاه هنر اسلامی تبریز جواد حسن پورنامی- فاطمه اکبری سید هادی سید سعادتی
2 آموزش جامع طراحی فرش   * 1397 دانشگاه هنر اسلامی تبریز جواد حسن پور نامی- فاطمه اکبری


 
رديف
عــنوان اثربدیع و ارزنده هنری محل ثبت مرجع تایید کننده تاريخ ثبت
1
 
 
بافت قرآن کریم به صورت کتاب فرش دارای 76 ورقه دو رویه ( فرش عشق) دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشگاه هنر اسلامی تبریز 25/4/1394
 
ردیف عنوان  فعالیت محل
انجام فعالیت
تاریخ
انجام فعاليت
زمان ارزیابی
داوری و نظارت
شروع پایان
1 ارزیابی کتاب «بررسی ساختار درون متنی در طراحی و نقش فرش دستباف و تحلیل زیبایی شناسی در مجلس حضرت یوسف» دانشگاه هنر اسلامی تبریز 1/4/94 15/4/94 15/4/94
2 ارزیابی کتاب «تحلیل زیبایی شناسی» دانشگاه هنر اسلامی تبریز 12/11/93 28/11/93 28/11/93
3 بررسی و شناسایی ویژگی های طرح ،  نقشمایه و رنگ در گلیم های منطقه اردبیل دانشگاه هنر اسلامی تبریز 1/10/93 25/7/94 25/7/94
4 شناسایی و طبقه بندی نقش های کاربردی و تزیینی کتیبه نگاری در قالی های دوره معاصر دانشگاه هنر اسلامی تبریز 1/6/93 15/12/94 15/12/94
 
ردیف عنوان  پایان نامه / رساله نوع پايان نامه تعداد واحد مقطع تحصیلی  
تاریخ  دفاع
 
نام دانشجو
 
دانشگاه
محل  تحصيل دانشجو
   
کارشناسی ارشد/ سطح 3 حوزه دکتری حرفه ای دکتری تخصصی/ سطح 4 حوزه اسامي اساتید راهنما  
كاربردي غيركاربردي  
1 بررسی عناصر چهارگانه در فرهنگ و هنر ایران   * 6 *     6/11/90 بهنوش چایچی ملت دانشگاه هنر اسلامی تبریز فاطمه اکبری  
2 مطالعه تطبیقی- موضوعی نقش­های اسطوره­ای در مجالس نگارگری شاهنامه­های عصر صفوی و قاجار   * 6 *     20/6/91 حدیث حبیب پور دانشگاه هنر اسلامی تبریز فاطمه اکبری  
3 مطالعه تطبیقی نقوش سفالینه­های شوش و سیلک   * 6 *     8/9/91 سمانه تدینی دانشگاه هنر اسلامی تبریز فاطمه اکبری  
4 بررسی تحلیلی نقش عناصر اربعه در فلسفه قدیم و بازنمایی آن در هنرهای اسلامی   * 6 *     4/4/93 مریم پیردهقان دانشگاه هنر اسلامی تبریز محمدتقی پیربابایی- فاطمه اکبری  
5 تأثیر آمیخته بازاریابی با تأکید بر ویژگی­های هنری محصول بر قصد خرید «شواهدی از گلیم گیلان» *   6 *     29/6/93 نگار طول گیلانی دانشگاه هنر اسلامی تبریز فاطمه اکبری  
6 بررسی اصول طرح، نقش و رنگ و آسیب شناسی قالی­های شهری چهار محال و بختیاری همراه با ارائه یک اثر مبتنی بر مطالعات *   6 *     5/12/93 زهرا شمس کرانی دانشگاه هنر اسلامی تبریز فاطمه اکبری  
7 بررسی تحلیلی و تطبیقی اصول طراحی و فضاسازی فرش­های منسوب به شرق و شمال شرق ایران (مکتب هرات- اصفهان) قرون 10 و 11 هجری همراه با ارائه یک اثر مبتنی بر مطالعات   * 6 *     21/11/93 یاسر معصومیان دانشگاه هنر اسلامی تبریز فاطمه اکبری
رحیم چرخی
 
8 بهبود و توسعه کمّی و کیفی فرش دستباف شهر کرد با استفاده از مدل توسعه خوشه­ای *   6 *     25/11/93 خدیجه طاهری سودجانی دانشگاه هنر اسلامی تبریز فاطمه اکبری -
محمدرضا سلمانی بی­شک
 
9 بررسی تأثیر رضایت شغلی و فرسودگی شغلی بر کیفیت زندگی کاری (QWL) (مطالعه موردی کارکنان کارگاه های تولیدی فرش دستباف تبریز) *   6 *     25/11/93 زهرا مدیر روستا دانشگاه هنر اسلامی تبریز فاطمه اکبری
ناصر صنوبر
 
10 درآمدی بر مبانی نظری طراحی مد لباس زنانه بر اساس الگوهای ایرانی- اسلامی   * 6 *     22/7/92 پروین بابایی دانشگاه هنر اسلامی تبریز فاطمه اکبری  
11 مطالعه و بررسی ابعاد زیبایی شناختی و فرهنگی آواهای کهن نواحی زاگرس نشین (هوره)   * 6 *     8/12/92 فردین صحرایی دانشگاه هنر اسلامی تبریز فاطمه اکبری  
12 مفهوم نظریه در هنرهای اسلامی   * 6 *     28/7/92 بهروز عوض پور دانشگاه هنر اسلامی تبریز بهمن نامورمطلق
فاطمه اکبری
 
13 جایگاه حُسن و زیبایی در منطق پرواز سهرودی و نمونه بصری آن در نگارگری دوره تیموری   * 6 *     8/12/92 رضا مدنی دورباش دانشگاه هنر اسلامی تبریز نصراله حکمت
فاطمه اکبری
 
14 مطالعه طرح، نقش و رنگ فرش های مناطق مختلف ایران در دوره قاجار *   6 *     1/12/95 نادیا دارابیان دانشگاه هنر اسلامی تبریز فاطمه اکبری- لیلا دوبختی  
15 احیاء طرح و رنگ بندی قالی های خشتی مناطق مختلف استان چهار محال بختیاری و ارائه یک اثر طراحی مبتنی بر مطالعات *   6 *     31/6/95 سمیرا هولاکویی دانشگاه هنر اسلامی تبریز فاطمه اکبری- رحیم چرخی  
16 اصول رنگ بندی فرش های صفوی موزه فرش تهران و ارائه یک اثر طراحی مبتنی بر مطالعات *   6 *     31/6/95 پریسا احمدپور
 
دانشگاه هنر اسلامی تبریز فاطمه اکبری- رحیم چرخی  
17 مطالعه تطبیقی طرح، نقش و رنگ آثار ورنی در دو منطقه اردبیل و قفقاز در طی سه دهه اخیر و ارائه یک اثر طراحی مبتنی بر مطالعات *   6 *     8/12/95 سیمین محمدی دانشگاه هنر اسلامی تبریز فاطمه اکبری  
18 اصول طراحی در آثار فرش استاد جعفر پاکدست سردرودی  و ارائه یک اثر طراحی مبتنی بر مطالعات *   6 *     8/12/95 محمدرضا آخرت خواه دانشگاه هنر اسلامی تبریز فاطمه اکبری  
19 شناسایی طرح های رایج فرش سنندج و اصلاح آن ها با رویکرد به سلیقه مصرف کنندگان امروز سنندج  و ارائه یک اثر طراحی مبتنی بر مطالعات *   6 *     8/12/95 هانا صلاحیان دانشگاه هنر اسلامی تبریز فاطمه اکبری- سیدجلال الدین بصام  
20 مطالعه تطبیقی شیوه های طراحی و رنگ بندی فرش های لچک ترنج شهرهای تبریز، اصفهان، کاشان و نایین  و ارائه یک اثر طراحی مبتنی بر مطالعات *   6 *     10/12/95 سپیده بزازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز فاطمه اکبری- رحیم چرخی  
21 مطالعه تطبیقی شیوه های طراحی و رنگ بندی فرش های افشان شهرهای تبریز، اصفهان، کاشان و نایین  و ارائه یک اثر طراحی مبتنی بر مطالعات *   6 *     10/12/95 صبا جوانمرد دانشگاه هنر اسلامی تبریز فاطمه اکبری- رحیم چرخی  
22 مطالعه تطبیقی اصول و مبانی زیبایی شناسی فرش دوره قاجار از منظر ملاصدرا   * 6 *     1/7/96 ناهید گیاهچین مریان دانشگاه هنر اسلامی تبریز فاطمه اکبری- حمیده حرمتی  
23 اصول و مبانی زیبایی شناسی آثار نگارگری دوره صفوی از منظر آراء ملاصدرا   * 6 *     1/7/96 ام البنین کوهی دانشگاه هنر اسلامی تبریز نصراله حکمت- فاطمه اکبری  
24 ساختار شناسی انواع طرح فرش منطقه ای بیجار د سه دوره قاجار، پهلوی، معاصر *   6 *     96/12/1 سمیه خسروی دانشگاه هنر اسلامی فاطمه اکبری  
25 بررسی تاثیر شیوه ی طراحی طبیعت گرا در نقشمایه های گیاهی و طراحی فرش تبریز دردوره قاجار و ارائه یک طرح مبتنی برمطالعات **   6 *     96/12/1 آرزو یاسینی دانشگاه هنر اسلامی تبریز محمدتقی پیربابایی - فاطمه اکبری  
26 بازطراحی فرش سنقر با تاکید بر سبک مینیمالیسم در معماری داخلی و ارائه یک طرح قالی کامل بر اساس مطالعات   *   6   *      1397  پریسا خالقی دانشگاه هنر اسلامی تبریز  فاطمه اکبری  
27 شناسایی و احیاء فرش های اواخر دوره قاجار روستای حلوایی(بیجار) و ارائه یک طرح فرش مبتنی بر مطالعات صورت گرفته   *     6        1397 سعید رحیمی  دانشگاه هنر اسلامی تبریز فاطمه اکبری  
28 مطالعه تطبیقی ساختار طرح و نقش و رنگ قالی گلستان تبریز در سه دوره ی قاجار، پهلوی و معاصر و ارائه اثر مبتنی بر مطالعات   *     6      1397   صبا حکمت دوست  دانشگاه هنر اسلامی تبریز فاطمه اکبری - علی وند شعاری  
30 اصول رنگ بندی قالی تبریز در دوره قاجار و ارائه یک اثر طراحی مبتنی بر مطالعات   *     6      1397   ضحی دهقان دانشگاه هنر اسلامی تبریز  فاطمه اکبری  
                         
 

عضویت در کمیته ها و شوراها


1- عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده فرش 
2- عضو کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده فرش 

 

پروژه های تحقیقاتی


رديف عنوان طرح مسئوليت در طرح سفارش دهنده تاريخ شروع تاريخ خاتمه  
 
سطح
انفرادی گروهی
مجری همکار اصلی سایر همکاران
1 بررسی مفاهیم نمادین نقوش هنرهای سنتی آذربایجان شرقی در ادوار مختلف پیش از اسلام مجری: فاطمه اکبری
همکار اصلی: جواد پورنامی
دانشگاه هنر اسلامی تبریز 1382 1383 منطقه ای
2 جغرافیای قالی های شهری در استان آذربایجان شرقی در دوره معاصر مجری: فاطمه اکبری
همکار: روح اله سلیم پور
 دانشگاه هنر اسلامی تبریز   1396   1397   منطقه ای
3  جمع آوری ، طبقه بندی طرحها و نقش مایه های رایج در قالی های منطقه هریس مجری: عبداله میرزایی
همکاران اصلی: فاطمه اکبری و فاطمه عارف پور
 دانشگاه هنر اسلامی تبریز   1392   1392   منطقه ای
4            
             
             
             
             
 

همکاری با تحریریه مجلات علمی


رديف سردبیری و عضویت در هیات تحریریه نشریات علمی ، داوری مقالات عنوان نشریه
1 داوری سه مقاله نشریه علمی پژوهشی نامه هنرهای تجسمی
2 داوری چهارمقاله نشریه علمی پژوهشی گلجام
3 داوری سه مقاله نشریه علمی پژوهشی نگره
4 داوری شش مقاله نشریه علمی ترویجی جلوه هنر
5 داوری چهارمقاله نشریه علمی پژوهشی هنرهای صناعی
6 داوری یک مقاله نشریه علمی پژوهشی فیروزه اسلام
7 عضو هیئت تحریریه نشریه علمی پژوهشی هنرهای صناعی
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419973-041   دورنگار :35419973-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.