مدیریت

 
رئیس  دانشکده
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علومدکتر علی وندشعاری

تلفن: 04135419973
دورنگار: 04135419973
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل a.vandshoari[at]tabriziau.ac.ir
معاون دانشکده
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علومدکتر عبداله میرزایی

تلفن: 04135412144
دورنگار: 04135419973
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل a.mirzaei[at]tabriziau.ac.ir 
 
کارشناس و مسئول دفتر دانشکده فرش
حسین فتحی

تلفن: 04135419973
دورنگار: 04135419973
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/ ایمیل: h_fathi2005[at]yahoo.com

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419973-041   دورنگار :35419973-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.