مدیریت

 
رئیس دانشکده      
دکتر علی وندشعاری
تلفن: 35419973-041
دورنگار:35419973-041
معاونت پژوهشی و کارآفرینی دانشکده
دکتر عبدالله میرزایی
تلفن: 35412132-041 و 35297144 -041
دورنگار:35419973-041

ایمیل: a.mirzaei@tabriziau.ac.ir
معاونت آموزشی و فرهنگی دانشکده
دکتر آزاده یعقوب زاده
تلفن: 35297510-041
دورنگار:35419973-041

ایمیل: a.yaghobzadeh@tabriziau.ac.ir
کارشناس و مسئول دفتر دانشکده فرش
حسین فتحی
تلفن: 35419973-041
دورنگار:35419973-041

ایمیل: h_fathi2005@yahoo.com
کارشناس کارگاه بافت و مرمت قالی
اسمعیل برزگر
تلفن: 35297560-041
دورنگار:35419973-041

ایمیل: barzegaresmaeil@yahoo.com


 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419973-041   دورنگار :35419973-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.