اساتید

نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
لاله آهنی
استادیار
04135297510
هنرهای اسلامی- فرش
فاطمه اکبری
دانشیار
پژوهش هنر
مربی
طراحی فرش
مربی
09141160692
فرش
الهام صادقپوری
مربی
فرش
سیامک صفاپور
دانشیار
04135419702
فرش
مریم متفکرآزاد
مربی
فرش
دانشیار
04135412132
فرش
استادیار
فرش
علی وند شعاری
دانشیار
04135419973
فرش
استادیار
35297510
هنرهای اسلامی- فرش

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419973-041   دورنگار :35419973-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.